Ang Sang Wahe Guru

Chords: 

D Am C D
“”
“”
D Am
C D

Lyrics: 

Jin Prem kio Tin Hee Prabh Paayo
Saach Kaho Sun layho subay
Ang Sang Wahe Guru, Ang Sang Wahe Guru
Ang Sang Wahe Guru, Ang Sang Wahe Guru
Ang Sang Wahe Guru, Ang Sang Wahe Guru

Composer: 
?
Source: 
Shimshai
User rating: